Obrusky do sušičky - obrusky-do-susicky.sk
Všeobecné obchodné podmienky

I. Zmluvné strany
Jednotlivé kúpne zmluvy sú uzatvárané medzi

predávajúcim:

Jana Ondřejová
IČO: 67589022
miestom podnikania: Na Tržišti 1700, 688 01 Uherský Brod, Česká republika

tel:+420 603 830 739 end_of_the_skype_highlighting
email:
info@sond.cz

Komerční banka Uherský Brod
číslo účtu: 194963380227/0100

IBAN: CZ26 0100 0000 1949 6338 0227
SWIFT: KOMBCZPPXXX

(Ďalej len "predávajúci")

a

kupujúcim:

Kupujúcim sa rozumie koncový zákazník, ktorý kupuje tovar od predávajúceho prostredníctvom jeho internetového obchodu prípadne na základe objednávky e-mailom. Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov vyplní registračný formulár, v tomto je povinný uviesť pravdivé informácie, najmä svoje kontaktné údaje a informácie potrebné pre bezproblémové vybavenie a doručenie objednávky, ďalej údaje, ktoré chce mať kupujúci uvedené na nákupných a daňových dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpi produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.

II. Objednávky tovaru
Kupujúci môže objednávať tovar z internetového obchodu prostredníctvom objednávkového formulára na http:// www.obrusky-do-susicky.cz (ďalej len "e-shop").

Od objednávky môže kupujúci bez uvedenia dôvodu odstúpiť do 8 hodín od jej odoslania a to zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že predávajúci do 8 hodín od uskutočnenia objednávky nedostane odstúpenie od tejto objednávky stáva sa objednávka záväznou.

Objednávky je možné vykonávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Každý jednotlivý druh tovaru má v internetovom obchode vyznačenú dobu dodania. Tovar je zasielaný spôsobom podľa výberu zákazníka v objednávkovom formulári a tovar u ktorého je v katalógu internetového obchodu vyznačená doba dodania "skladom" kupujúcemu odosielame spravidla do 48 hodín od prijatia objednávky. V prípade, že dobu dodania vyznačenú v katalógu internetového obchodu u konkrétneho druhu tovaru nedajú dodržať zašle predajca kupujúcemu e-mail, ktorým ho na túto skutočnosť upozorní.

Spoločne s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj všetky doklady vzťahujúce sa k tovaru a nákupné a daňové doklady.

Predávajúci nie je povinný prijať objednávku kupujúceho v týchto prípadoch:
- Kupujúci nedostatočne vyplní registračný formulár, najmä v prípadoch, keď je uvedená nedostatočná alebo neexistujúce adresa, neexistujúce obchodná spoločnosť, iné nedostatočné údaje
- Predávajúci má za kupujúcim neuhradené splatné pohľadávky
- Kupujúci v minulosti neprevzal objednaný tovar od predávajúceho.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v týchto prípadoch:
- Kupujúci zvolil formu platby platba vopred a kúpna cena nedorazila na účet predajcu do 7 dní od založenia objednávky
- Kupujúci zvolil formu platby platba v hotovosti a tovar si nevyzdvihol do 7 dní od oznámenia, že tovar je pripravený k odberu
- Nedostupnosť tovaru na trhu alebo ukončenie jeho výroby
- Výrazná zmena ceny tovaru

III. Cena tovaru a poštovné a balné
Kupujúci kupuje tovar za cenu uvedenú v internetovom obchode v okamihu objednania. Vedľa ceny objednaného tovaru hradí kupujúci aj cenu poštovného a balného,
​​cena poštovného a balného je stanovená podľa výberu v objednávkovom formulári.

IV. Odstúpenie od zmluvy
V súlade s § 53 Občianskeho zákonníka má kupujúci právo v prípade objednávky tovaru cez internetový obchod alebo e-mailom od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

- Doručiť predávajúcemu do 14 dní odstúpenie od zmluvy (najlepšie e-mailom na adresu info@sond.cz) s textom: "Odstupujem od zmluvy zo dňa ... č (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo: [ číslo účtu / banka] ". Dátum a podpis.
- Nepoškodený a nepoužitý tovar v pôvodnom obale a so všetkými dokladmi, ktoré kupujúci prevzal spoločne s tovarom (faktúra, dodací list, záručný list atď), doručiť doporučene na adresu 'osobného odberu' uvedenú v kontakte spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu, na inej adrese nebude vrátený tovar prevzatý!

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok uhradí predávajúci kupujúcemu späť kúpnu cenu tovaru prevodom na uvedený účet a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Cena tovaru bude znížená o skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Cena za poštovné a balné sa nevracia. Voľte vhodný obalový materiál, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave späť. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalového materiálu nie je možné vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude možno akceptovať úkon vykonaný kupujúcim ako odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

V. Informácie o produktoch
Zobrazenie tovaru a informácie o produktoch v e-shope predávajúceho majú len informatívny charakter a v detailoch sa môžu líšiť od dodaného tovaru. V prípade, že kupujúci požaduje bližšie informácie o výrobku môže sa obrátiť na infolinku predávajúceho tel:
603 830 739 begin_of_the_skype_highlighting, alebo na e-mail info@sond.cz.

VI. Platobné podmienky a ceny
Kúpnu cenu tovaru je možné hradiť podľa ceny uvedené v objednávkovom formulári.

VII. Dodacie a záručné podmienky
1) Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu spoločne s písomnou reklamáciou, v ktorej popíše vady tovaru, zaslal aj kópiu dokladu preukazujúceho zakúpení predmetného tovaru od predávajúceho. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade vrátenia chybného tovaru predávajúcemu vrátil toto kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Predávajúci po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví a podá o tom kupujúcemu správu. Reklamovaný tovar zašlite na adresu 'osobných odberov', ktorá je uvedená v kontakte. Na inej adrese nebude reklamovaný tovar prevzatý! Voľte vhodný obalový materiál, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru pri preprave späť.

2) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z chybného používania, nesprávneho skladovania a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

3) V prípade poškodenia zásielky prepravnou službou, alebo poštou, ktorú predávajúci výrobky kupujúcemu zasiela, je povinný kupujúci pri prevzatí tovaru spísať reklamačný zápis, kde uvedie presný popis a rozsah konkrétneho poškodenia s touto službou a následne doručí kópiu tohto zápisu predávajúcemu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info @ sond.cz. Predávajúci potom na základe týchto dokladov vybaví reklamáciu s prepravnou službou a po dohovore s kupujúcim vyrieši vzniknutú situáciu.

4) V prípade neprevzatia objednaného tovaru je objednávateľ povinný uhradiť plnú výšku poštovného a balného,
​​ktoré sa vynaložilo na zaslanie objednaného tovaru + storno poplatok 7 Euro.


IX. Osobné údaje a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania ). Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov pre vnútorné marketingové potreby predávajúceho.

« späť na zoznam článkov

Pozri.sk - katalóg, vyhľadávač